OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 510180189-N-2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
 
 
Ogłoszenie nr 510180189-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. W zakresie zadania I
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 562522-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79031793700000, ul. ul. Waryńskiego  , 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 662 233, e-mail sgt@spzozor.pl, faks 875 662 260. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/ , www.rehabilitacja.suwalki.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
SGT.3331-3/19
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, z podziałem na części - zgodnie ze SIWZ w ilości: Zadanie I -15 sztuki, Zadanie II - 12 sztuk.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1  
NAZWA: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. Zadanie I - sprzęt medyczny - 15 sztuk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 126643.08 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: PHU Technomex Sp.z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@technomex.pl 
Adres pocztowy: ul. Szparagowa 15 
Kod pocztowy: 44-141 
Miejscowość: Gliwice 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 115309.48 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115309.48 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138520.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2  
NAZWA: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. Zadanie II - sprzęt medyczny - 12 sztuk
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP. Zamawiający unieważnił postępowanie, a podstawą faktyczną unieważnienia było to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Mendak

Data wytworzenia: 2019-08-28

Wprowadzający: Maciej Nowikowski

Modyfikujący: Maciej Nowikowski

Data modyfikacji: 2019-08-28

Opublikował: Maciej Nowikowski

Data publikacji: 2019-08-28