OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500227890-N-2018 z dnia 21-09-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w ramach projektu ,,Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587401-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacjiw Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79031793700000, ul. ul. Waryńskiego  , 16400   Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 662 233, e-mail sgt@spzozor.pl, faks 875 662 260.
Adres strony internetowej (url): http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/ , www.rehabilitacja.suwalki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w ramach projektu ,,Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SGT.3331-5/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową i pozwoleniem na budowę Szczegółowy zakres robót, kolorystyka, dobór materiałów, zawierają przedmiary robót oraz dokumentacja techniczna dołączona do SIWZ, ostateczna decyzja do konsultacji z Zamawiającym na etapie wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania wymiarów na gruncie. Zastosowane w dokumentacji ewentualnych wskazań pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów, cech, parametrów technicznych i jakościowych. Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy wyrobu, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi parametry, techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe niegorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Ilekroć niniejsza SIWZ opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć dokumentacja techniczna nie określa szczegółowo np. miejsca montażu bądź wbudowania jakiegoś elementu, pozostaje to do decyzji Zamawiającego. Wszystkie materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać dokumentację: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną a w szczególności stwierdzającą, iż użyte materiały są przystosowane do użytku w placówkach służby zdrowia (odporne na działanie środków dezynfekcyjnych), antypoślizgowe w szczególności dotyczy wykończenia wszystkich podłóg, schodów, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, trudno zapalne, nietoksyczne, zmywalne. Ponadto wykładzina musi być homogeniczna, bezkierunkowa, atypoślizgowa, rozprowadzająca ładunki elektryczne. Wszelkie przejścia, ciągi komunikacyjne muszą być wykonane w jednej płaszczyźnie tzn. bez listew, progów co wpłynie pozytywnie na poruszanie się dla osób niepełnosprawnych. Uwaga: W związku z koniecznością opuszczenia Pawilonu II na czas wykonywania robót, Wykonawcy jest zobowiązany na swój koszt przewidzieć roboty przygotowawcze tj. m.in.: - zdemontowanie, wyniesienie, przewiezienie wyposażenia Ośrodka (w wyznaczone miejsce w Ośrodku jak i w obrębie Suwałk), - zamontowanie ww wyposażenia w wyznaczonym miejscu wg potrzeb Zamawiającego, - po wykonaniu robót budowlanych doprowadzenie do stanu pierwotnego tj. z przed remontu pomieszczeń parteru oraz ponowne przywiezienie, wnoszenie, zamontowanie wyposażenia wg potrzeb Zamawiającego. Przy realizacji zadania w wycenie należy przewidzieć wyżej opisane czynności ponadto koszt zabezpieczenia elementów pozostających w Pawilonie I na czas remontu, Wykonawca zabezpiecza je we własnym zakresie i na własny koszt tj. pomieszczeń zlokalizowanych poniżej, odizolowanie ich przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, itp. Powyższe podyktowane jest tym, iż Zamawiający nie dysponuje własną obsługa techniczną ani własnym transportem, dlatego też Wykonawca zapewnia na swój koszt uczestnictwo w przenoszeniu, wywożeniu, demontowaniu wszystkich niezbędnych elementów wyposażenia wskazanego przez Zamawiającego, transport w wyznaczone miejsce i ich montaż, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podczas prowadzonych prac remontowych. Po wykonaniu przez Wykonawcę opisanych powyżej czynności Zamawiający przekaże protokołem teren budowy na potrzeby wykonania zadania. Ponadto Zamawiający informuje, iż posiada prawomocne pozwolenie na budowę. W celu dokonania odbioru końcowego zadania wykonawca jest obowiązany przygotować i przekazać dla Zamawiającego kompletną dokumentację odbiorową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. certyfikaty, deklaracje z opisem o wbudowaniu użyciu, materiałów w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach podczas realizacji zadania. Ponadto wszelkie pomiary i sprawdzenia niezbędne do skutecznego zgłoszenia dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Faktura końcowa za wykonanie zadania, może być wystawiona przez wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego i uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwolenia na użytkowanie obiektu
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45259900-6, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4671011.68
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: IZOTERM USŁUGI INSTALACYJNE Lidia Władysława Mostowska, MICHAŁ PIOTR MOSTOWSKI prowadzącymi wspólnie spółkę cywilną pod firmą ,,IZOTERM” s. c. Usługi Instalacyjne Michał Piotr Mostowski, Lidia Władysława Mostowska
Email wykonawcy: biuro@izoterm.suwalki.pl
Adres pocztowy: ul. Sejneńska 57
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6200000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6200000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7389846.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ok. 30%
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Mendak

Data wytworzenia: 2018-09-21

Wprowadzający: Maciej Nowikowski

Data modyfikacji: 2018-09-28

Opublikował: Maciej Nowikowski

Data publikacji: 2018-09-21