Modyfikacja treści SIWZ 06.05.2020 - SGT.3331-2/20

                                Suwałki,    06.05.2020r.

SGT.3331-2/20

  BIP, strona internetowa, tablica ogłoszeń

                                                                                                                                    wszyscy uczestnicy postępowania

 

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Numer sprawy: SGT.3331-2/20 w zadaniu  pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”

Zmienia się treść przedmiaru robót z dn.10.04.2020r. w zakresie ilości paneli, okablowania i konektorów – stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, w związku z tym uchyla się załącznik nr 7 do SIWZ, a dołącza się do SIWZ aktualny przedmiar robót z dnia 06.05.2020r.  stanowiący załącznik nr 7  do SIWZ. 

Zmieniony przedmiar robót – załącznik nr 7 do SIWZ zamieszczony zostaje na stronie internetowej   http://bip.spzozors.wrotapodlasia.pl/, www.rehabilitacja.suwalki.pl

 

Zmiana SIWZ nie ma wpływu na treść ofert, w związku z czym zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

 

.......................................................

(kierownik zamawiającego)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Mendak

Data wytworzenia: 2020-05-06

Wprowadzający: Maciej Nowikowski

Modyfikujący: Maciej Nowikowski

Data modyfikacji: 2020-05-06

Opublikował: Maciej Nowikowski

Data publikacji: 2020-05-06